SOLVENTAR

22-Juliol-2015
Podem solventar un problema?
No. Solventar és un castellanisme.
Els problemes s'han de resoldre o solucionar.