L’Ajuntament de Manacor posa en marxa la redacció del Pla Especial del Conjunt històric del centre de Manacor

09-Febrer-2022

L’Ajuntament de Manacor ha començat els treballs previs a la redacció del Pla Especial del Conjunt històric del centre de Manacor catalogat com a Bé d’Interès Cultural (BIC) per part del Consell de Mallorca l’any 1997. La zona protegida comprèn el carrer Olesa, plaça de la Constitució fins al carrer Nou; la totalitat dels edificis del carrer de l’Angle; els edificis del carrer d’en Jaume Domenge que queden a la dreta amb direcció a la plaça Ramon Llull; els edificis compresos entre el carrer del Pou Fondo i Olesa del carrer Príncep; i els edificis del carrer del Centre compresos entre el carrer del Pou Fondo i Olesa. La zona, que es declarà conjunt històric, té l’ambient típic de les localitats mallorquines dels segles XVIII, XIX i XX destacant els edificis de Can Llodrà, Can Morei, Can Olesa, Can Garba, Can Ladaria, Can Alcover i Can Ferrer Massanet. El Pla Especial vol donar compliment al mandat del Pla General, que estableix que s’ha d’aprovar dins el primer quadrienni, i també a la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

La delegació de Patrimoni ja està duent a terme les tasques de documentació prèvia de tots els immobles que formen part de l'àmbit d’aquest conjunt catalogat del centre històric de Manacor. Aquestes tasques documentals i gràfiques són de caràcter tècnic i necessàries per a la redacció d'una fitxa individualitzada de cada immoble. La historiadora de l’Art, Mar Badia, sota la supervisió de la tècnica municipal de Patrimoni, Magdalena Salas, ja ha duit a terme un treball de camp a nivell exterior creant fitxes individualitzades de les façanes dels aproximadament 250 immobles d’aquesta àrea.

A més de l'estudi de les façanes, aquest mes de febrer s’iniciarà la documentació dels interiors dels immobles. Així, l'Ajuntament sol·licita la col·laboració ciutadana per aconseguir completar de la millor manera aquesta informació. La propera passa seran les visites a partir de la setmana que ve per part de la historiadora de l’Art i de l’agent de la Policia Local, Antoni Sureda, a l’interior d’aquests immobles, prèvia autorització dels propietaris. És per això que l’Ajuntament de Manacor farà arribar una carta a les persones propietàries dels edificis que formen part d’aquest conjunt històric perquè autoritzin l’accés dels tècnics municipals a l’interior per poder realitzar fitxes individualitzades de cada edifici mitjançant fotografies i plànols i informació detallada de l’immoble. Gràcies a aquesta tasca de documentació es tindrà una visió general de tot aquest conjunt catalogat BIC per després poder redactar una memòria i una normativa urbanística com és el Pla Especial. Per tot això, serà imprescindible l'ajuda de les persones propietàries d'aquests immobles per poder dur a terme la redacció de cada fitxa.

L'objectiu d'aquesta feina és donar compliment a la Llei de Patrimoni històric de les Illes Balears, per una banda, i agilitar l'obtenció de llicències d'obres en aquest àmbit, per altra banda. En aquest sentit, la delegada d’Urbanisme i Patrimoni, Núria Hinojosa, ha apuntat que l’aprovació del Pla Especial «suposarà una millora substancial per als ciutadans, ja que escurçarà el temps d’espera en cas de sol·licitar permisos o llicències, ja que ja no serà necessari obtenir cap informe supramunicipal. Volem facilitar la vida als propietaris d’aquest conjunt històric». Cal recordar que els propietaris dels immobles ubicats en aquesta àrea han de menester l’autorització preceptiva de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca per a qualsevol reforma, intervenció o obra que vulguin realitzar a ca seva.

Una altra de les qüestions que inclourà el Pla Especial és la possibilitat que els immobles que en formen part puguin augmentar el seu volum. D’acord amb la feina de camp feta fins ara, en la que s’han identificat les façanes de totes les cases protegides, l’Ajuntament ha encomanat l’estudi de les línies de les façanes de cada carrer per poder definir i regular la possibilitat d’augmentar de volum.

A més, la creació d’aquestes fitxes individualitzades permetran que els propietaris puguin conèixer amb detall quines són les intervencions autoritzades o no, tant a l’interior com a l’exterior. En aquest sentit, la tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament de Manacor, Magdalena Salas, ha apuntat que «la creació de les fitxes individualitzades proporcionarà seguretat jurídica als propietaris».

El Pla Especial del conjunt històric Bé d’Interès Cultural del centre de Manacor és l’instrument urbanístic que preveu la identificació i la catalogació dels elements i immobles inclosos en el conjunt històric que són mereixedors de protecció, definirà diferents categories de protecció i quines mesures són les adients per fer-la efectiva. El Pla Especial té l’objectiu de valorar, protegir, conservar i regular les intervencions sobre els elements i béns establint mesures de protecció general d’aquest conjunt històric. En aquest sentit, inclourà criteris relatius a l’estètica de les façanes i elements situats a la via pública com ara rètols. El catàleg amb la documentació complementària amb la informació de cada immoble integrarà aquest Pla Especial.

«El Pla Especial hagués pogut estar redactat molt abans, el 1997 ja s’hagués pogut fer. Ara ja no volem esperar més perquè ens interessa posar en valor el patrimoni de Manacor i fer un salt qualitatiu», ha assegurat Hinojosa. «El Pla Especial no proporcionarà una nova protecció, sinó regularà la que ja existeix des de 1997, donant seguretat jurídica i agilitant terminis als propietaris», ha conclòs Salas.