el títol de documents oficials (majúscules i minúscules)

21-Maig-2013

S'escriu amb majúscula només la inicial del primer mot que designa la classe de document, i també els noms propis que formen part del títol.


- La Llei 3/2000, de 20 de març, del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.


- Consultau el Decret 25/1999, de 8 de gener, d'establiment del llenguatge administratiu.


- S'estableix a l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 21 de gener de 2010.


- Reial decret legislatiu 2976/1983, de 17 de setembre, pel qual es regula...