El ple de l’Ajuntament de Manacor aprova la creació d’una Gerència d’Urbanisme

15-Gener-2024

Aquest organisme col·legiat permetrà fer front a les necessitats i reptes del departament d’Urbanisme

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat inicialment la creació de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manacor, com a òrgan col·legiat i de gestió, amb l’objectiu del millor desenvolupament de les competències urbanístiques. Aquesta nova estructura farà front a les necessitats i reptes que planteja l’urbanisme modern i també descongestionar un departament municipal amb una problemàtica històrica de retard en la concessió de llicències. El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha expressat davant el ple que la Gerència d’Urbanisme «incrementarà l’eficiència i l’agilitat d’un departament que entre d’altres reptes té damunt la taula l’aplicació i execució del Pla General». Així mateix, el batle Oliver ha manifestat que la Gerència d’Urbanisme «permetrà la unificació de criteris i la possibilitat de poder disposar d’una anàlisi més detallada de quina és la problemàtica del departament d’Urbanisme». Ha titllat la iniciativa de «positiva i valenta», amb l’objectiu de «donar solucions, entre d’altres coses, a l’històric retard en la concessió de llicències d’obra». Altres municipis, ha explicat Miquel Oliver, s’han interessat en aquesta figura i han manifestat el seu interès en aquest sentit. Durant la seva intervenció també ha manifestat el suport del sector de la construcció i de l’arquitectura respecte de la creació de la Gerència d’Urbanisme, fet explícit durant una trobada recent. 

El municipi de Manacor, com també s’ha donat a conèixer durant el ple, compta ja amb 49.314 habitants, com marca la darrera actualització del Padró municipal, el que suposa un repte important també a nivell urbanístic. 

La Gerència d’Urbanisme tendrà com a finalitat l’estudi, assessorament i elaboració del planejament urbanístic i el desenvolupament i execució de les competències urbanístiques que se li assignin o deleguin. D’aquesta manera, i donat el seu caràcter multidisciplinari, serà estructurada pel Consell de Gerència, amb els serveis administratius i tècnics adequats per a la planificació i execució del model territorial adoptat per l’Ajuntament de Manacor. Entre les funcions que assumirà destaca la concessió de llicències urbanístiques, el que permetria resoldre un dels problemes històrics que arrossega el departament d’Urbanisme de Manacor.

La Gerència d’Urbanisme desenvoluparà la seva activitat com a òrgan col·legiat, adscrit a l’àrea d’Urbanisme i estarà sotmès a la fiscalització i control de l’Ajuntament.

Es proposa que la Gerència s’estructuri amb un Consell (òrgan col·legiat), presidència del Consell (òrgan individual), i gerència, amb funcions executives d’acord i de direcció. El Consell estarà constituït per un president, un vicepresident, vocals i el Gerent. Serà President la persona que ostenta l'Alcaldia. Serà Vicepresident el regidor titular de l'Àrea de Govern d'Urbanisme, i en el cas d'aquest no existeixi, un dels tinents d'alcalde de la Corporació designat pel President. Els Vocals d'obligat nomenament, seran designats pel batle, un per cada grup polític municipal amb representació en el ple, d'entre els seus membres, a proposta dels seus respectius portaveus. El batle, Miquel Oliver, ha explicat durant el ple que els membres d'aquest Consell, i per tant els membres de tots els grups municipals, tendran veu i vot; mentre que el Gerent tendrà veu però no vot en aquest Consell. 

El càrrec de Gerent, serà nomenat i destituït per acord del batle o batlessa. El càrrec haurà de ser exercit per un funcionari de carrera o laboral de les Administracions públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en tots dos casos, i amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon.