Com es pot consultar la documentació?

11-Març-2010

La documentació dipositada a l’Arxiu és a disposició de tots els ciutadans.

L’accés als documents només es pot denegar per raons de conservació dels documents i en aplicació de les limitacions legalment establertes. Les restriccions legals es basen fonamentalment en el dret a la intimitat.

Per a determinats documents d’accés restringit es requerirà justificació documental de l’interès legítim i directe de la consulta.

L’Arxiu Municipal també atén consultes de tipus general relacionades amb les fonts documentals que conserva, per telèfon, correu postal o correu electrònic.

La reproducció de documents d’accés públic es farà en fotocòpia i format digital. Està subjecte a la sol•licitud per escrit, al pagament de les taxes corresponents i als condicionants d’estat de conservació i normativa sobre propietat intel•lectual.