BAN MUNICIPAL

23-Juny-2022

INFORMACIÓ SOBRE LA COL·LOCACIÓ DE COSSIOLS DE PARTICULARS A LA VIA PÚBLICA

La col·locació de cossiols i altres elements vegetals als carrers és un costum arrelat a Mallorca i a altres indrets de la Mediterrània. Les reformes urbanístiques que s’han dut a terme els darrers anys en alguns carrers del centre de Manacor han eliminat voravies i llocs d’aparcament de vehicles, el que ha possibilitat la iniciativa ciutadana de treure cossiols al carrer per millorar la qualitat de vida i l’entorn de la via pública.

Degut als dubtes i consultes sorgides recentment sobre la iniciativa ciutadana de col·locar cossiols i altres elements vegetals al carrer, davant les façanes, es veu la necessitat de publicar un Ban.

L’ordenança de protecció dels espais, elements verds i mobiliari urbà del terme municipal de Manacor estableix, en el seu article 12, que els veïnats no poden col·locar jardineres a la via pública per pròpia iniciativa, en tot cas, es pot fer una proposta de col·locació als serveis tècnics municipals que n’avaluaran la proposta.

Per aquest motiu s’ha pres la decisió de fer una revisió de l’ordenança que regula la matèria. És per això que mentre aquesta modificació de la normativa es dugui a terme es continuarà permetent la col·locació de cossiols i altres elements vegetals als carrers de circulació restringida i carrers de plataforma única (carrers amb voravies i zona de circulació de trànsit rodat al mateix nivell), sempre i quan, en aquests darrers, no s’entorpeixi el pas de vehicles.

 

Manacor, 23 de juny de 2022

 

El batle

Miquel Oliver Gomila