Aprovació de l'esmena de deficiències del Pla general de Manacor

17-Març-2021

En sessió del Ple de l'Ajuntament de Manacor de 16/03/2021 s'aprovà el Document d'esmena de deficiències del Pla general de Manacor.

S'ha donat trasllat d'aquest document al Consell Insular de Mallorca, organisme que haurà d'aprovar-lo definitivament.