AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d'una plaça de policia local, funcionari de carrera

12-Octubre-2017
L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, escala bàsica, policia local, pel sistema d’accés de torn lliure.