AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria borsa de feina de tècnic/a d'Administració general

12-Octubre-2017
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal funcionari interí, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de feina extraordinària de tècnic/a d’Administració general a l’efecte de substituir les possibles baixes, vacances, permisos, llicències o qualsevol supòsit de nomenament com a funcionari interí.
Característiques del lloc de treball: escala d’Administració general, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, 100 % de jornada, nivell de destinació 26.