L’Ajuntament de Manacor obre un procés de participació perquè la ciutadania pugui fer aportacions sobre com s'ha d’aplicar el Decret llei 6/2023 de mesures urgents en matèria d’habitatge

29-November-2023

Les persones interessades poden fer arribar les seves aportacions a la web participacio.manacor.org fins dia 17 de desembre 


El ple municipal de novembre va acordar la suspensió de l’aplicació de quatre disposicions addicionals del Decret Llei 6/20233, de mesures urgents en matèria d’habitatge aprovat pel Govern de les Illes Balears. L’acord municipal suposa la no aplicació de la possibilitat de permetre temporalment la reconversió de locals en habitatges; renunciar a la modificació de la densitat d’habitatges i la facilitació de la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, del canvi d’ús i aprofitament en terrenys qualificats d’equipaments públics i privats per a construir habitatges i de la possibilitat de dur a terme actuacions per permetre créixer en altura a edificis existents. L’acord municipal es basa en el fet que el Decret Llei 6/2023 interfereix de manera important en les normes urbanístiques que estableix el Pla General de Manacor «sense que ni els representants municipals ni la ciutadania no hagin pogut fer una anàlisi profunda de les seves implicacions», expressà aleshores el batle, Miquel Oliver. 

 

És per això i seguint l’acord aprovat, que l’Ajuntament de Manacor ha iniciat un procés de participació perquè la ciutadania pugui informar-se del que estableix la normativa autonòmica, de la proposta elaborada pel departament d’Urbanisme municipal i fer les aportacions oportunes. A aquest efecte, s’ha habilitat una nova pàgina web en què es facilita tota aquesta informació i permet a la ciutadania fer arribar les seves propostes. El termini per fer-ho és fins dia 17 de desembre inclòs a la web participacio.manacor.org

Totes les propostes es recolliran i s’estudiaran una per una. Quan s’hagin valorat, es farà una nova proposta que s’elevarà a ple i així s’obtindrà el redactat definitiu per a l’aplicació de la nova norma. 


Proposta de l’Ajuntament de Manacor 

Pel que fa a la Disposició addicional 17a, que suposa la facilitació de la reconversió de locals existents en habitatges, l’Ajuntament de Manacor proposa la no aplicació a les zones catalogades com a TE-CO o TU-AL en el Pla General i als locals ubicats en planta baixa d’una sèrie de vials dels diferents nuclis de població del municipi. 

Quant a la disposició addicional 18a, que permet la modificació de la densitat d’habitatges i la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, l’Ajuntament de Manacor considera convenient no augmentar el nombre d’habitatges existents al centre de Manacor, a la barriada de Fartàritx, al centre urbà de Porto Cristo, amb excepció dels immobles catalogats recollits en el Catàleg d’elements i espais protegits del sòl urbà de la ciutat de Manacor. En qualsevol cas, com que l'apartat de la disposició addicional fa referència a la divisió d’habitatges unifamiliars a edificis de tipologia entre mitgeres, on l’ús residencial plurifamiliar estigui prohibit pel planejament i el Pla general no té cap qualificació amb aquestes circumstàncies, aquest apartat de la disposició addicional no és d’aplicació en el terme de Manacor.


Pel que fa a la disposició addicional 20a, de canvi d’ús i d’aprofitament als terrenys qualificats com a equipaments públics i privats, es proposa la seva no aplicació. 

Quant a la disposició addicional 21a, d’actuacions per permetre el creixement en alçària, es proposa limitar-ne l’aplicació a tots els nuclis de la següent manera: 

- En els carrers d’amplada menor a 6 metres es proposa no aplicar-la. 

- A la resta de carrers es proposa una altura màxima autoritzable que, a més de complir amb el que determina la disposició addicional 21a, haurà de complir amb una altura màxima de planta baixa + tres en els carrers d’entre 6 i 10 metres d’amplada, una altura màxima de planta baixa + quatre en els carrers d’una amplada entre 10 i 20 metres, una altura màxima de planta baixa + 5 en els carrers d’amplada superior a 20 metres. 

Així mateix, es proposa no aplica la disposició addicional 21a en els immobles inclosos en la delimitació dels béns paisatgístics inclosos en el Catàleg d’elements i espais protegits del terme municipal de Manacor: passeig i plaça d’Antoni Maura, centre històric de Manacor i centre històric de Porto Cristo.