El ple de l’Ajuntament de Manacor suspèn l’aplicació de part del Decret Llei de mesures urgents en matèria d’habitatge

14-November-2023

L’Ajuntament de Manacor acorda suspendre l’aplicació de quatre Disposicions Addicionals que interfereixen en el que estableix el Pla General municipal i encetarà un procés de participació ciutadana 

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha acordat suspendre l’aplicació de diverses disposicions addicionals del Decret Llei 6/2023, de mesures urgents en matèria d’habitatge aprovat el passat 3 d’octubre pel Govern de les Illes Balears. L’Ajuntament de Manacor, en base a aquest acord, no aplicarà les Disposicions Addicionals 17, 18, 20 i 21 de la Llei 12/2017, d’urbanisme de les Illes Balears, d’acord amb la redacció donada pel Decret 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge. L’acord s’ha pres arran d’una moció presentada pels Grups municipals MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE i AIPC-SyS i una proposta de resolució presentada per la Batlia. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament es desmarca de la possibilitat de permetre temporalment facilitar la reconversió de locals existents en habitatges; de la modificació de la densitat d’habitatges i la facilitació de la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres; del canvi d’ús i aprofitament en terrenys qualificats d’equipaments públics i privats per construir habitatges; així com de la possibilitat de dur a terme actuacions per permetre créixer en altura a edificis existents per construir habitatges. Cal recordar que el mateix Decret Llei faculta els ajuntaments a no aplicar aquestes Disposicions Addicionals per acord de ple. 

El municipi de Manacor disposa d’un planejament urbanístic que ha estat aprovat recentment i que entrà en vigor el passat 1 de gener de 2022. El Decret Llei 6/2023 interfereix de manera important en les normes urbanístiques del Pla General de Manacor «sense que ni els representants municipals ni la ciutadania hagin pogut fer una anàlisi profunda de les seves implicacions», ha exposat el batle de Manacor, Miquel Oliver, davant el ple aquest dilluns horabaixa. En aquest sentit, Oliver ha apuntat que «el Decret Llei 6/2023 promou uns usos que poden posar en perill la convivència de les persones que viuen al municipi, en tant que es permetria augmentar la densitat d’habitatges i per tant d’habitants».

A més, segons exposa la resolució aprovada, «la tramitació del Decret Llei 6/2023 ha furtat la tramitació parlamentària ordinària i, per tant, no s’ha donat l’oportunitat a la ciutadania de poder presentar propostes al text normatiu. Les normes jurídiques tendran èxit o no, en funció del grau d’acceptació per part de la ciutadania», i ha afegit que aquesta norma «ha estat aprovada i convalidada sense aquesta participació ciutadana i sense l’aportació de les propostes dels grups polítics del Parlament». Per la seva part, en defensar la moció conjunta, la portaveu del grup socialista, Núria Hinojosa ha manifestat que «tal i com està redactada, la norma pren al poble la capacitat de decidir on créixer en alçària, on fer canvis d’ús de locals a habitatges, decidir si canviam un equipament esportiu per una nova promoció immobiliària, quin ha de ser el creixement futur en nombre d’habitants del nostre municipi, o decidir si volem que els hotels es converteixin en blocs d’habitatges». En aquest sentit, i atès que el Pla General ha estat aprovat recentment i inclou un model de convivència que fixa el nombre de persones que es permeten a les diferents zonificacions, l’Ajuntament ha acordat suspendre l’aplicació parcial del Decret Llei 6/2023 de manera temporal fins que hagi finalitzat un procés de participació ciutadana que permeti copsar les aportacions de la ciutadania sobre aquest assumpte. Una vegada hagi finalitzat aquest procés, es tornarà a adoptar l’acord plenari pertinent. 

Així, el ple municipal ha acordat no aplicar la Disposició Addicional 17, 18, 20, i 21 de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears, tota vegada que s’ha de ponderar la incidència d’aquelles disposicions addicionals sobre el model de convivència que incorpora el Pla General de Manacor aprovat de forma recent (entrada en vigor 1 de gener de 2022), i sense perjudici de l’adopció de posteriors acords una vegada coneguda l’opinió de la ciutadania i agents econòmics del terme municipal.