Serveis Socials Comunitaris Bàsics

Els serveis socials comunitaris bàsics són el primer nivell del sistema public dels serveis socials. Constitueixen el punt d'accés immediat als serveis socials i la garantia de proximitat a les persones usuàries i als àmbits personal, familiar i social.

Els serveis socials comunitaris bàsics ténen un caràcter polivalent i preventiu per fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament atenent les diferents situacions de necessitat amb què es troben o que es puguin presentar.

L'objectu és el de millorar el benestar dels ciutadans i donar suport a les famílies en situació de necessitat social.

En l'actualitat aquest departament està estructurat en quatre nivells d'intervenció que engloben tot el municipi de Manacor: intervenció individual/familiar, intervenció grupal, intervenció comunitària i atenció a la dependència.


Oficines centrals Serveis Socials
C/ Major, 23
07500 - Manacor

Contacte
Telèfon: 971 84 91 00 ext. 5080
Correu electrònic: serveis-socials@manacor.org
Fax: 971 84 37 64


Source URL: https://manacor.org/serveis-socials-comunitaris-basics