Convocatòria sessió ordinària 13/2016 de 10 d'octubre de 2016


Source URL: https://manacor.org/arxius-i-documents/convocatories-del-ple/convocatoria-sessio-ordinaria-132016-de-10-doctubre-de