Matrícula curs 2011/2012

01-Juny-2011
REQUISITS PER SER ALUMNE/A DE L’ESCOLA

• Formalitzar la matrícula dins el termini indicat.
• Haver complert els 4 anys o complir-los dins el 2011.
• Abonar les taxes fixades per al curs o cursos en què s’inscriu.
• Estar al corrent dels pagaments anteriors amb l’Ajuntament.

DOCUMENTS A PRESENTAR

• Fotocopia del DNI de l’alumna/e o del llibre de familia si no té DNI. (Alumnat de nova incorporació)
• Sol•licitud de matrícula degudament complimentada.
• Imprès per a la domiciliació bancaria degudament complimentat.
• 1 fotografia de carnet recent.
• Fotocopia del llibre de família nombrosa, si escau.
No s’admetrà cap matrícula sense l’aportació de tota la documentació necessària.
Les sol·licituds seran admeses per rigorós ordre d’entrada.
Cap alumne es considerarà matriculat fins que no hagi retornat a la consergeria de l’Escola l’imprès de matrícula amb el segell de l’entitat bancària.

BAIXES

• Les baixes que es produeixen durant el curs escolar s’hauran de formalitzar per escrit per part dels usuaris i/o els seus representants i, una vegada comprovades per la direcció de l’Escola i tramitada la documentació escaient, donarà lloc a la baixa de la quota dels trimestres restants.
• Si el trimestre ja ha començat i es produeix la baixa, s’haurà de pagar la quota d’aquest trimestre complet.

TERMINI DE MATRÍCULA CURS 2011/2012

• Alumnes actius al curs 2010/2011, de l’1 al 20 de juny de 2011.
• Alumnes de nova incorporació, de l’1 al 9 de setembre de 2011.