Documents del centre


• Les baixes que es produeixen durant el curs escolar s’han de formalitzar per escrit per part dels usuaris i/o els seus representants i, una vegada comprovades per la direcció de l’Escola i tramitada la documentació escaient, dona lloc a la baixa de la quota dels mesos restants.

• Si el mes ja ha començat i es produeix la baixa, s’ha de pagar la quota d’aquest mes complet.